fbpx

Algemene voorwaarden By Nici

 

Bijgewerkt 7 januari 2022

By Nici ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71759409

Artikel 1. Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen By Nici en de opdrachtgever waaronder begrepen aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, werkzaamheden, leveringen en betalingen met betrekking tot die vorm van dienstverlening, die bestaat uit bedrijfsmatige operationele en management ondersteunende activiteiten en het geven van adviezen.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van By Nici en de termijn waarbinnen By Nici de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte/opdrachtbevestiging door By Nici is geaccepteerd, ten blijke waarvan By Nici een opdrachtbevestiging zal verzenden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Door By Nici opgegeven prijzen worden berekend in een eenheidsprijs of een uur prijs tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege. Een opgegeven of overeengekomen (all-in) prijs betreft slechts de uitdrukkelijk daarbij aangeduide werkzaamheden, uit te voeren onder de redelijkerwijs normaal te verwachten omstandigheden en op basis van de bij By Nici bij opgave of overeenkomen van de prijs, bekende gegevens. Afwijkingen van of wijzingen in bovenbedoelde werkzaamheden, omstandigheden, gegevens en andere afwijkingen of wijzigingen ten aanzien van de overeenkomst kunnen in ieder geval leiden tot meerwerk of kostenverhogingen en zijn reden tot aanpassing van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de opdracht (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is By Nici daaraan niet gebonden. In dat geval komt de overeenkomst volgens de aanbieding of offerte tot stand, tenzij By Nici anders aangeeft.

Artikel 3. Opdracht

 1. By Nici behoudt zich het recht voor om de opdracht of een gedeelte van de opdracht door derden te laten verrichten.
 2. By Nici gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken.
 3. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, doch niet eerder dan By Nici beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door By Nici is ontvangen of zekerheden ten behoeve van By Nici zijn gesteld.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door By Nici een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van By Nici op. Opdrachtgever kan om die reden de gesloten overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.
 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voor zover zij door partijen schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Eventuele klachten of tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uren na voltooiing van de werkzaamheden, schriftelijk aan Virtuele-Roos te worden gemeld.
 7. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

Artikel 4. Betaling / annulering

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door By Nici aan te geven wijze. By Nici is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.
 2. Voor betaling via Klarna gelden andere voorwaarden. Deze zijn hier na te lezen.
 3. Een beroep op verrekening door opdrachtgever is uitgesloten.
 4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan verschuldigd over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is opdrachtgever in dat geval verplicht alle door By Nici na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan By Nici te vergoeden.
 5. Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van By Nici direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. By Nici is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden waarbij opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door By Nici geleden schade en gederfde winst.
 6. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht, door opdrachtgever, heeft By Nici recht op vergoeding van alle reeds gemaakte kosten, vermeerderd met geraamde winstderving.
 7. Eventueel bezwaar tegen de factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.

Artikel 5. Opschorting en ontbinding

 1. By Nici is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het in de wet bepaalde, indien:
 2. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst By Nici ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 5. Voorts is By Nici bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 6. Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. By Nici en haar opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 2. By Nici verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar Opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Indien een instructie, naar de mening van By Nici, een inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. By Nici heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 3. Voor zover mogelijk verleent By Nici bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). By Nici zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan Opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
 4. By Nici neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 5. Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart By Nici voor alle aanspraken in geval van een overtreding van (AVG)Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van By Nici.

Artikel 7. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien By Nici aan opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het aldus geleverde in oorspronkelijke staat onmiddellijk, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting heeft By Nici het recht de daaruit voortvloeiende kosten van vervanging op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van By Nici is beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van By Nici in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 3. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van By Nici alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
 5. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. By Nici is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. By Nici is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, omdat By nici is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan By nici kenbaar behoorde te zijn.
 8. Indien By Nici in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf een of meer derden inschakelt, zal By Nici slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat By Nici ter zake op bedoelde derde(n) kan verhalen.

Artikel 9. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop By Nici geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor By Nici niet in staat is haar verplichtingen na te komen waaronder, ziekte, tijdelijke of blijvende invaliditeit, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), storingen in hardware, kabel- of internetverbindingen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zoveel By nici ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is By Nici gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart By Nici voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart By nici voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt By Nici zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht, alsmede aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die By Nici ingevolge het recht toekomen.
 2. Publicatie van door By Nici vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van By Nici

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer.
 2. Op alle overeenkomsten tussen By Nici en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet geheel juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. By Nici is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

By Nici verleent op geen enkele manier garanties op basis van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Ook verleent By Nici geen garantie dat deze website ten allen tijden beschikbaar is en dat de servers die deze website beschikbaar maken, alsmede de e-mail die door By Nici wordt verzonden, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Wij doen natuurlijk wel ons best hiervoor om alles up-to-date, virusvrij enz. te houden.